Regulamin
Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z usług sklepu prowadzonego przez www.skorzany.com Maciej Kochmański 37-127 Krzemienica 111, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.


I. Ogólne:

1) Sklep www.skorzany.com prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.skorzany.com

2. Klienci  mają możliwość korzystania z usług sklepu www.skorzany.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.skorzany.com (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.skorzany.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www.skorzany.com dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których www.skorzany.com jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.skorzany.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a www.skorzany.com której przedmiotem są usługi świadczone przez www.skorzany.com na warunkach określonych w Regulaminie.


II. Ceny:


1) wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT,
b) do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT,
2) koszty dostawy podawane są w opisie przedmiotu w sekcji "Transport i płatności". Dostawa towarów odbywa się przez wybrany
przez klienta i określony w zamówieniu sposób. W przypadku zakupu kilku przedmiotów wysyłane są one w jednej przesyłce. Na koszt transportu nie ma wpływu ilość zakupionych przedmiotów i wynosi tyle ile najniższa należna kwota za transport spośród zakupionych przedmiotów w wybranym sposobie dostawy.
3) w koszt transportu wliczona jest opłata związana z dostarczeniem przedmiotu oraz w przypadku przesyłek pocztowych - powiększona o podatek VAT 23%


II.Płatności:

1) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.skorzany.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub procownikowi Poczty Polskiej.
b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym www.skorzany.com zamówienie jest przekazywane do realizacji.
c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro S.A

2) każda transakcja jest rejestrowana. Oryginał paragonu jest każdorazowo wysyłany wraz z przedmiotem. Na życzenie wystawiany faktury VAT.  Jeśli w otrzymanej przesyłce nie mogą Państwo odnaleźć dowodu zakupu, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu wspólnego odnalezienia paragonu/faktury w otrzymanej przesyłce. Dowód zakupu jest obligatoryjnie dodawany do każdej przesyłki, nie ma możliwości, aby ktoś otrzymał paczkę bez dowodu zakupu.


III.Czas realizacji zamówienia:

1) zamówienia dostarczane są na adres wskazany przez klienta. Przesyłki z towarem wysyłamy za pośrednictwem:


- KURIER GLS POLSKA
- POCZTA POLSKA
- PACZKOMATY InPost

2) czas realizacji zamówienia jest to czas który upływa od momentu złożenia zamówienia przez klienta do wysłania przesyłki ze sklepu. Deklarowany czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy.


IV. Reklamacje
 
Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą formularza na adres siedziby firmy (podany w stopce) lub na adres e-mail: obsluga@skorzany.com
 
Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy (podany w stopce). Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zwróci koszty przesłania towaru do reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sprzedawca.
 
OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
 
 
V. Odstąpienie od umowy
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Sklep wydłuża okres możliwości zwrotu do 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby (wskazany w stopce poniżej), lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@awmegastore.pl
 
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku klientów nie będących konsumentami (zakup dokonany na firmę, potwierdzony wystawioną na życzenie fakturą VAT) wyłącza się możliwość zwrotu. Sklep zwrotów nie przyjmuje.


VI. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

20. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.skorzany.com składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe www.skorzany.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu

c) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.skorzany.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

d) Niniejszy Regulamin został opublikowany 19.05.2017r.

e) www.skorzany.com może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.skorzany.com, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie "O mnie" zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
 
Załącznik nr. 1 do regulaminu.

Polityka Ochrony Prywatności


1. www.skorzany.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności www.skorzany.com zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. www.skorzany.com sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.skorzany.com

 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na www.skorzany.com jest:

www.skorzany.com
Maciej Kochmanski
Krzemienica 111
37-127 Krzemienica

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością www.skorzany.com w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

 
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 
4. Klienci mogą przeglądać www.skorzany.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 
5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.skorzany.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez www.skorzany.com informacji o sprzedawcy i świadczonych przez niego usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 
6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 
7. www.skorzany.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy www.skorzany.com zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

 
8. www.skorzany.com zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.


9. www.skorzany.com wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 
10. www.skorzany.com stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.skorzany.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.skorzany.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie www.skorzany.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
wer
Sklep internetowy Shoper.pl