Regulamin
Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z usług sklepu prowadzonego przez:
 
Maciej Kochmański
ul. Składowa 1
37-100 Łańcut
 
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.  REGON:180290863 NIP: 815-165-75-12
 

I. Ogólne:

1) Sklep www.skorzany.com prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.skorzany.com

2. Klienci  mają możliwość korzystania z usług sklepu www.skorzany.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.skorzany.com (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.skorzany.com ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www.skorzany.com dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których www.skorzany.com jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.skorzany.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a www.skorzany.com której przedmiotem są usługi świadczone przez www.skorzany.com na warunkach określonych w Regulaminie.


II. Ceny:


1) wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT,
b) do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT,
2) koszty dostawy podawane są w opisie przedmiotu w sekcji "Transport i płatności". Dostawa towarów odbywa się przez wybrany
przez klienta i określony w zamówieniu sposób. W przypadku zakupu kilku przedmiotów wysyłane są one w jednej przesyłce. Na koszt transportu nie ma wpływu ilość zakupionych przedmiotów i wynosi tyle ile najniższa należna kwota za transport spośród zakupionych przedmiotów w wybranym sposobie dostawy.
3) w koszt transportu wliczona jest opłata związana z dostarczeniem przedmiotu oraz w przypadku przesyłek pocztowych - powiększona o podatek VAT 23%,
4) możliwość płatności za towar gotówką przy odbiorze.
II.Płatności:

1) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.skorzany.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi.
b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym www.skorzany.com zamówienie jest przekazywane do realizacji.
c) przelew online  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. lub PayPro S.A.
d) Możliwość płatności za towar gotówką przy odbiorze.

Dostępne formy płatności:

2) każda transakcja jest rejestrowana. Oryginał paragonu jest każdorazowo wysyłany wraz z przedmiotem. Na życzenie wystawiany faktury VAT.  Jeśli w otrzymanej przesyłce nie mogą Państwo odnaleźć dowodu zakupu, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu wspólnego odnalezienia paragonu/faktury w otrzymanej przesyłce. Dowód zakupu jest obligatoryjnie dodawany do każdej przesyłki, nie ma możliwości, aby ktoś otrzymał paczkę bez dowodu zakupu.III.Czas realizacji zamówienia:

1) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej InPost – czas dostawy maksymalnie [2] dni robocze;

- firmy kurierskiej InPost Paczkomaty – czas dostawy maksymalnie [2] dni robocze;

- Poczty Polskiej - przesyłka ekonomiczna - czas dostawy maksymalnie [5] dni roboczych


2) czas realizacji zamówienia jest to czas który upływa od momentu złożenia zamówienia przez klienta do wysłania przesyłki ze sklepu. Deklarowany czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji zamówienia to 1 dzień roboczy od momentu pozytywnej autoryzacji.


IV. Reklamacje
 
Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą formularza na adres siedziby firmy (podany w stopce) lub na adres e-mail: obsluga@skorzany.com
 
Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy (podany w stopce). Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sklep zwróci koszty przesłania towaru do reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sprzedawca.
 
OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
 
 
V. Odstąpienie od umowy
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Sklep wydłuża okres możliwości zwrotu do 28 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [obsluga@skorzany.com, Maciej Kochmański, ul. Składowa 1, 37-127 Krzemienica, ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej  www.skorzany.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [obsliga@skorzany.com, Maciej Kochmanski, ul. Składowa 1, 37-100 Łańcut]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer konta do zwrotu środków

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić
 
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 28 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku klientów nie będących konsumentami (zakup dokonany na firmę, potwierdzony wystawioną na życzenie fakturą VAT) wyłącza się możliwość zwrotu. Sklep zwrotów nie przyjmuje.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu;

 - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;


Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 28 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 28 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (www.skorzany.com Maciej Kochmanski, ul. Składowa 1, 37-100 Łańcut, obsluga@skorzany.com, Telefon: 533 220 100) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres www.skorzany.com ul.Składowa 1 37-100 Łańcut, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat www.skorzany.com Maciej Kochmanski, ul. Składowa 1, 37-100 Łańcut , obsluga@skorzany.com , Telefon: 172258445

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Numer konta do zwortu

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


VI. Postanowienia końcowe

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

20. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.skorzany.com składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe www.skorzany.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu

c) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.skorzany.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

d) Niniejszy Regulamin został opublikowany 06.09.2022r.

e) www.skorzany.com może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.skorzany.com, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie "O mnie" zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
 
Załącznik nr. 1 do regulaminu.

Polityka Ochrony Prywatności


1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na www.skorzany.com jest:

www.skorzany.com
Maciej Kochmanski
ul. Składowa 1
37-100 Łańcut

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością www.skorzany.com w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.


Klauzule informacyjne:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest www.skorzany.com Maciej Kochmański z siedzibą w ul. Składowa 1 37-100 Łańcut
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione firmą kurierskim, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
  podstawę prawną, hostingu zewnętrznego i potrzeby systemu informatycznego
  ;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Panią/Pania danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją
  niepodania danych osobowych jest nieprzyjęcie i niezrealizowanie zamówienia;
 8. Podane przez Panią/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się opierało na zasadach
  gromadzeniu oraz analizowaniu danych klienta takich
  jak jego wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie czy ostatnio dokonane zakupy.
  Dzięki tym informacjom przekażemy klientowi bardziej zindywidualizowaną ofertę
 9. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

 


WARUNKI PROMOCJI
BLACK WEEKEND: DO -20 % NA wszystkie produkty ze sklepu www.skorzany.com

1. Od 29 listopada 2019 roku od godz. 08:00 do 1 listopada 2019 roku do godz. 23:59 wszystkie produkty będą dostępne z rabatem -20%.
2. Rabat zostanie naliczony po zaznaczeniu w zawartości koszyka opcji "mam kupon rabatowy" i wpisaniu kodu rabatowego: BLACK20
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień naruszających niniejszy regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji.
5. Uczestnik akcji, korzystając z kodu rabatowego BLACK20 wyraża zgodę na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium